IA empresarial Business AI
Contenidos
Contents
4.5.1º.- Introducción 4.5.1º.- Introduction
4.5.2º.- IA confiable de Google 4.5.2º.- Google Reliable AI
4.5.3º.- IA confiable de Microsoft 4.5.3º.- Microsoft Reliable AI
4.5.4º.- IA confiable de IBM 4.5.4º.- IBM Reliable AI
4.5.5º.- IA confiable de IEEE 4.5.5º.-  IEEE Reliable AI